DISCLAIMER

DISCLAIMER VOOR BABYMASSAGEONLINE.NL

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.babymassageonline.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BabymassageOnline. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BabymassageOnline is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BabymassageOnline.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BabymassageOnline te mogen claimen of te veronderstellen.
BabymassageOnline streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BabymassageOnline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

MEDISCHE DISCLAIMER
Alle informatie die je kan vinden op www.babymassageonline.nl en op de speciale leden website is niet bedoeld ter vervanging van
diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorg verlenende instanties. Zoals kinderartsen, orthopedagogen, osteopaten, lactatiedeskundigen, (huis)artsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten.

Alle informatie die gegeven wordt tijdens de cursus mag niet gezien worden als vervanging van medische of professionele hulp.

AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van www.babymassageonline.nl en de BabymassageOnline cursussen is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
BabymassageOnline sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.babymassageonline.nl en www.ledenbabymassageonline.nl

Vleuten, Jan 2020